Data Property: name

http://www.astro.umd.edu/~eshaya/astro-onto/owl/IVOAO.owl#name

Ranges