Data Property: text

http://www.astro.umd.edu/~eshaya/astro-onto/owl/IVOAO.owl#text

Ranges