Individual: Kilo

http://www.astro.umd.edu/~eshaya/astro-onto/owl/units.owl#Kilo

Types

Usage