Individual: MessierCatalog

http://www.astro.umd.edu/~eshaya/astro-onto/owl/astronomy.owl#MessierCatalog

Types