WS-C

  Member ID St. Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner
               
1 22 MA Yike Jiang [1/2]        
        Yike Jiang [1/2]      
2     Bye 1 #1:      
          Carol Liu    
3 148 NC Carol Liu   #9: 21-14 21-19    
        Carol Liu      
4 85 PA Sara White #2: 24-22 21-10      
            Carol Liu  
5 205 MD Angela Xu     #13: 21-15 21-7  
        Angela Xu      
6     Bye 3 #3:      
          Angela Xu    
7 120 NY Jonie Dye   #10: 21-17 21-5    
        Jonie Dye      
8 63 VA Jun He #4: w.o.      
              Jing You
9 159 DC Xingni Liang       #15: 21-10 21-12
        Connie Wang      
10 181 VA Connie Wang #5: w.o.      
          Jing You    
11 70 MD Gina Wong   #11: 21-5 21-11    
        Jing You      
12 217 FL Jing You #6: 21-14 21-15      
            Jing You  
13 113 NY Alex Atkinson     #14: 21-8 21-15  
        Alex Atkinson      
14 42 MD Ina Herner #7: 21-15 21-15      
          Heidi Xaysena [1/2]    
15     Bye 2   #12: 21-15 21-15    
        Heidi Xaysena [1/2]      
16 201 PA Heidi Xaysena [1/2] #8:      
               

  Round 1 Quarterfinals Semifinals Final Winner
           
1 Bye        
  Loser #1        
    Sara White      
    #16:      
2 Sara White   Yike Jiang [1/2]    
  Loser #2   #20: 21-10 23-21    
    Yike Jiang [1/2]      
    If Loser #9      
3 Bye     Yike Jiang [1/2]  
  Loser #3     #24: 21-19 21-14  
    Bye      
    #17:      
4 Bye   Jonie Dye    
  Loser #4   #21:    
    Jonie Dye      
    Loser #10      
5 Bye       Gina Wong
  Loser #5       #26: 22-20 21-15
    Gina Wong      
    #18:      
6 Gina Wong   Gina Wong    
  Loser #6   #22: 29-30 21-19 21-17    
    Connie Wang      
    If Loser #11      
7 Ina Herner     Gina Wong  
  Loser #7     #25: 21-18 21-19  
    Ina Herner      
    #19:      
8 Bye   Ina Herner    
  Loser #8   #23:    
    Bye      
    If Loser #12