XD-C

  Member ID St. Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner
  212 NC Chong Lai [1/2]          
1 148 NC Carol Liu Chong Lai [1/2]        
        Carol Liu        
2     Bye 1 #1: Teddy Lau      
  118 MD Paul Lee   Jasmine Chen      
3 121 MD Grace Lo Teddy Lau #17: 21-18 21-18      
  133 NY Teddy Lau Jasmine Chen        
4 136 NY Jasmine Chen #2: 21-12 21-15   Teddy Lau    
  171 DC Vivek Chamria     Jasmine Chen    
5 170 DC Devyani Chamria Alan Tieu   #25: 18-21 21-16 21-17    
  47 DC Alan Tieu Ellen Chyn        
6 33 VA Ellen Chyn #3: 21-11 21-17 Austin Liou      
  60 VA Andrew Kim   Angela Xu      
7 34 VA Aileen Chyn Austin Liou #18: 17-21 21-12 21-19      
  67 MD Austin Liou Angela Xu        
8 205 MD Angela Xu #4: 21-13 21-10     Jing Yuan  
  55 NY Junichi Kasuga [3/4]       Hao Zhou  
9 181 VA Connie Wang Junichi Kasuga [3/4]     #29: 21-19 22-20  
        Connie Wang        
10     Bye 3 #5: Eric Wong      
  52 MD Eric Wong   Gina Wong      
11 70 MD Gina Wong Eric Wong #19: 24-22 21-14      
  165 MD Supasit Sangworawong Gina Wong        
12 22 MA Yike Jiang #6: 21-13 21-15   Jing Yuan    
  147 PA Peter Thai     Hao Zhou    
13 85 PA Sara White Peter Thai   #26: 21-18 21-13    
  214 MD James Cheh Sara White        
14 213 MD Ikuko Mukai-Cheh #7: 18-21 21-17 21-17 Jing Yuan      
  100 NY Brett Young   Hao Zhou      
15 113 NY Alex Atkinson Jing Yuan #20: 21-15 21-17      
  111 NJ Jing Yuan Hao Zhou        
16 112 NJ Hao Zhou #8: 21-12 21-15       Katsuhiro Mori [3/4]
  158 DC Bud Lemoine         Winnie Thong
17 126 DC Joie Pacheco Bud Lemoine       #31: 16-21 21-12 21-9
  84 PA Aaron Chou Joie Pacheco        
18 173 PA Anna Luong #9: 12-21 21-16 21-17 Sai Pagadala      
  230 NY Zhan Lin Yan   Elizabeth Vary      
19 35 NY Sum Yee Chan Sai Pagadala #21: 22-20 21-14      
  41 MD Sai Pagadala Elizabeth Vary        
20 200 MD Elizabeth Vary #10: 12-21 21-14 21-18   Katsuhiro Mori [3/4]    
  27 MD Gene Dillon     Winnie Thong    
21 42 MD Ina Herner Gene Dillon   #27: 21-12 21-17    
  106 NY Kishore Padmaraju Ina Herner        
22 102 MD Alisa Thavikulwat #11: 21-11 16-21 21-17 Katsuhiro Mori [3/4]      
  141 NJ Wallace Lee   Winnie Thong      
23 104 NJ Mutsumi Kaneda Katsuhiro Mori [3/4] #22: 21-19 21-12      
  101 NJ Katsuhiro Mori [3/4] Winnie Thong        
24 188 VA Winnie Thong #12: 21-18 21-17     Katsuhiro Mori [3/4]  
  161 MD William Ratcliff       Winnie Thong  
25 162 ZZ Hsin Tan Hanli Zhang     #30: 21-3 21-15  
  176 NC Hanli Zhang Yuchi Jin        
26 177 NC Yuchi Jin #13: 21-10 21-8 Daryl Jones      
  232 PA Daryl Jones   Sharon Edmunds      
27 233 PA Sharon Edmunds Daryl Jones #23: 16-21 21-15 21-16      
  115 NY Eli Mantell Sharon Edmunds        
28 120 NY Jonie Dye #14: 21-16 18-21 24-22   Daryl Jones    
  219 MD Kevin Liu     Sharon Edmunds    
29 49 MD Charlene Ng Henry Huang   #28: 21-14 21-17    
  107 NJ Henry Huang Kahattha Agavinate        
30 202 NY Kahattha Agavinate #15: 21-18 21-12 Kamesh Basavaraju [1/2]      
          Nikki Matha      
31     Bye 2 Kamesh Basavaraju [1/2] #24: 21-19 23-25 21-15      
  110 VA Kamesh Basavaraju [1/2] Nikki Matha        
32 82 MD Nikki Matha #16:        
                 

  Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final Winner
             
1 Bye          
  Loser #1 Paul Lee        
    Grace Lo        
  Paul Lee #32: Chong Lai [1/2]      
2 Grace Lo   Carol Liu      
  Loser #2 Chong Lai [1/2] #40: 21-9 21-10      
    Carol Liu        
  Vivek Chamria If Loser #17   Chong Lai [1/2]    
3 Devyani Chamria     Carol Liu    
  Loser #3 Andrew Kim   #48: 21-9 21-8    
    Aileen Chyn        
  Andrew Kim #33: 21-17 21-17 Andrew Kim      
4 Aileen Chyn   Aileen Chyn      
  Loser #4   #41:      
    Bye        
    No Match     Chong Lai [1/2]  
5 Bye       Carol Liu  
  Loser #5 Supasit Sangworawong     #52: 22-20 21-12  
    Yike Jiang        
  Supasit Sangworawong #34: Supasit Sangworawong      
6 Yike Jiang   Yike Jiang      
  Loser #6 Junichi Kasuga [3/4] #42: 21-17 21-17      
    Connie Wang        
  James Cheh If Loser #19   Supasit Sangworawong    
7 Ikuko Mukai-Cheh     Yike Jiang    
  Loser #7 James Cheh   #49: 21-17 21-14    
    Ikuko Mukai-Cheh        
  Brett Young #35: 21-9 21-13 James Cheh      
8 Alex Atkinson   Ikuko Mukai-Cheh      
  Loser #8   #43:      
    Bye        
  Aaron Chou No Match       Chong Lai [1/2]
9 Anna Luong         Carol Liu
  Loser #9 Zhan Lin Yan       #54: 20-22 21-10 23-21
    Sum Yee Chan        
  Zhan Lin Yan #36: 21-10 21-15 Zhan Lin Yan      
10 Sum Yee Chan   Sum Yee Chan      
  Loser #10   #44:      
    Bye        
  Kishore Padmaraju No Match   Zhan Lin Yan    
11 Alisa Thavikulwat     Sum Yee Chan    
  Loser #11 Wallace Lee   #50: 21-19 21-14    
    Mutsumi Kaneda        
  Wallace Lee #37: 21-9 21-12 Wallace Lee      
12 Mutsumi Kaneda   Mutsumi Kaneda      
  Loser #12   #45:      
    Bye        
  William Ratcliff No Match     Eli Mantell  
13 Hsin Tan       Jonie Dye  
  Loser #13 Eli Mantell     #53: 21-18 22-20  
    Jonie Dye        
  Eli Mantell #38: 20-22 21-19 21-10 Eli Mantell      
14 Jonie Dye   Jonie Dye      
  Loser #14   #46:      
    Bye        
  Kevin Liu No Match   Eli Mantell    
15 Charlene Ng     Jonie Dye    
  Loser #15 Kevin Liu   #51: 21-15 21-13    
    Charlene Ng        
    #39: Kevin Liu      
16 Bye   Charlene Ng      
  Loser #16   #47:      
    Bye        
    If Loser #24